Pridobitev pravice do osebne asistence

Kako pridobiti pravico do osebne asistence?

Osebno asistenco dobite z izdano odločbo o pravici do osebne asistence, ki jo izda Center za socialno delo.

 

1. Oddaja vloge za osebno asistenco

Najprej izpolnite vlogo in jo z vsemi predpisanimi prilogami oddate na svojem centru za socialno delo (v nadaljevanju CSD). Pri pripravi vloge vam lahko z nasveti, kako opredeliti svoje potrebe in aktivnosti, ter katere priloge priložiti, pomagamo tudi mi.


Ob vložitvi vloge za uveljavljanje pravice do osebne asistence vlagatelj, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo ali drug denarni prejemek zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, podpiše izjavo, da bo polovico denarnega prejemka namenil za sofinanciranje osebne asistence izbranemu izvajalcu osebne asistence.  

Vlagatelj ob vložitvi vloge predloži pisno izjavo o svoji vključitvi v storitev (vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter o upravičenosti do storitve pomoči na domu po zakonu, ki ureja socialno varstvo), saj se v tem primeru vključitve v izvedbenem načrtu osebne asistence zmanjša število ur osebne asistence za število ur vključenosti v te storitve.

 

2. Pregled vloge za osebno asistenco

Pristojni CSD vlogo pregleda in preveri izpolnjevanje pogojev za dodelitev pravice do osebne asistence. Če CSD ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za dodelitev te pravice, vlogo posreduje Inštitutu RS za socialno varstvo (v nadaljevanju IRSSV), ki vlogo prouči, imenuje dvočlansko strokovno komisijo, določi termin razgovora in vas kot vlagatelja o tem obvesti.

 

3. Osebni razgovor in mnenje komisije o obsegu ur osebne asistence

Na določeni termin komisija z vami in zakonitim zastopnikom (če ga imate) opravi osebni razgovor na vašem naslovu stalnega ali začasnega bivališča.

Komisija na podlagi vloge in osebnega razgovora pripravi mnenje o obsegu ur in vrsti storitev osebne asistence in mnenje posreduje pristojnemu CSD.


Mnenje pošlje CSD-ju v petih dneh od opravljenega osebnega razgovora. CSD pošlje kopijo mnenja v vednost tudi vam. Na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku imate pravico, da se do mnenja opredelite in nanj podate svoje pripombe (npr. če menite, da je ocena o številu ur potrebne osebne asistence prenizka, ali če v mnenju niso (zadostno) upoštevane vaše potrebe in aktivnosti). Če je mnenje takšno, da osebne asistence ne boste dobili ali da se vam bo število že odobrenih ur osebne asistence znižalo, lahko na tej točki vlogo tudi umaknete in se postopek ustavi. 

Če je iz dokumentacije ali pri osebnem razgovoru ugotovljena ali zatrjevana življenjska ogroženost vlagatelja oziroma izkazana potreba po 24-urni prisotnosti druge osebe, komisija lahko pridobi zdravniško mnenje izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in ga vključi v okvir mnenja o obsegu ur in vrsti storitev osebne asistence.

 

4. Izdaja odločbe o pravici do osebne asistence

CSD (natančneje koordinator invalidskega varstva na CSD) izda odločbo o pravici do osebne asistence, na kateri je zapisano število ur in sklopi pomoči, do katerih ste upravičeni. Odločbi je priložena vrednotnica za osebno asistenco.

Prejeto vrednotnico kot bodoči uporabnik osebne asistence predate izvajalcu, s katerim sklenete dogovor o izvajanju osebne asistence, skupaj sestavite izvedbeni načrt ter določite osebnega asistenta. Pred začetkom izvajanja osebne asistence izvajalec organizira še usposabljanje za asistente in uporabnika.